Old Crow Smokehouse

3506 N Clark St , Chicago, Illinois